අරුන්දතී සොයා

සොයන්න පාළු ඒ නිම්නය පුරා

නැතිවී ගිය යමක් ඔබෙන්,

සොරා ගත් යමක් ඔබෙන්

ගං පතුලක නිදන් ගත යමක්

මතකයේ ගිලී නොපෙනී ගිය යමක්

ඔබෙන් ගිලිහුණු යමක්

වෙලී පෙමින් අමතක කල යමක්

ඔබෙන් බිහිවුණු තවත් කෙනෙකුන් හා

නැතිව ගිය

අමතකව ගිය

ආපසු නොයැවෙන,

පාළු නිම්නයක,

තනි වූ ඔබේම යමක්

Advertisements