අරුන්දතී සොයා

සොයන්න පාළු ඒ නිම්නය පුරා

නැතිවී ගිය යමක් ඔබෙන්,

සොරා ගත් යමක් ඔබෙන්

ගං පතුලක නිදන් ගත යමක්

මතකයේ ගිලී නොපෙනී ගිය යමක්

ඔබෙන් ගිලිහුණු යමක්

වෙලී පෙමින් අමතක කල යමක්

ඔබෙන් බිහිවුණු තවත් කෙනෙකුන් හා

නැතිව ගිය

අමතකව ගිය

ආපසු නොයැවෙන,

පාළු නිම්නයක,

තනි වූ ඔබේම යමක්

Advertisements

Tell Ink Beauty what you think of this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s