ආ ගිය තැන්

මේ දූපතෙන් එහා
සත් සමුදුරෙන් එහා
තවත් පොඩි කොදෙව්වක
තවත් පොඩි ගැහැණියක්
ලොකු හීනයක් දකිනවා

මේ කාලයෙන් එහා
ශත වර්ෂයක් එහා
තවත් එක මොහොතක
තවත් එක පිරිමියෙක්  
දෙවරක් සිතා බලනවා

මේ දූපතෙන් එළියට
මේ කාලයෙන් ඔබ්බට
නිල් දියවර පිරුණු
සුභ අනාගතයකට
පියඹා යන්න හිතනවා

කාලාවකාශ තරණයට
සංසාර ගුවන් තොට
මන්දාකිනියේ කෙලවර
වීසා පෝලිම…

Advertisements

Party

It’s past midnight and I’m still searching
Searching for a party to join
Walking past the neon lights
Past the posh cars whizzing by
With rich and powerful chasing
Their dreams through the city night
Empty streets, foul gutters
Clicking stilettos in flight
Past the doors marked Members Only
Lurid music on the prowl

It’s past midnight and I’m still searching
Searching for a party to join

It’s past midlife and I’m still searching
Searching for a party to join
Walking past the thugs in white
Past the lying, pilfering, ranting, ballot-box stealing
Past the censoring, mud-slinging, match-fixing,
Past devote Sinhala Buddhist kings coming back to life
Past journalists performing disappearing acts
Past the guns and saffron robes flaring
Past the cheated, tired, disappointed crowd
Past the bhodhi pooja women and unemployed men
Traffic jams and lost ideals and something seething in between

It’s past midlife and I’m still searching
Searching for a party to join

Waiting for Exile

This scorching heat
Is not just the April sun
Hovering right above this cloudless island

The pressing air
Is not just the heavy breath
Of an erratic monsoon
Slapping us into a daze

This thunder is not the threatening
Voices I begin to hear
This lightning not the disappearing
Shadows of people who used to be
Now, mere ghosts
Of men who used to think different

This waiting is not
For leaving
This wishing is not
For a better day

This anger is not
For the waiting
But for the silence
Of broken glass and masses

When words must carry
The thunder and lightning
Of our days
Forewarning
The stones about to be hurled

When others tell me
I should leave
I stay