ආ ගිය තැන්

මේ දූපතෙන් එහා
සත් සමුදුරෙන් එහා
තවත් පොඩි කොදෙව්වක
තවත් පොඩි ගැහැණියක්
ලොකු හීනයක් දකිනවා

මේ කාලයෙන් එහා
ශත වර්ෂයක් එහා
තවත් එක මොහොතක
තවත් එක පිරිමියෙක්  
දෙවරක් සිතා බලනවා

මේ දූපතෙන් එළියට
මේ කාලයෙන් ඔබ්බට
නිල් දියවර පිරුණු
සුභ අනාගතයකට
පියඹා යන්න හිතනවා

කාලාවකාශ තරණයට
සංසාර ගුවන් තොට
මන්දාකිනියේ කෙලවර
වීසා පෝලිම…

Advertisements

One thought on “ආ ගිය තැන්

Tell Ink Beauty what you think of this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s