වීරයා මැරිලා

වීරයින් හඬන්නේ නැද්ද
මට වගේ රිදෙන්නේ නැද්ද
සඳත් සෙමින් මියෙන රැයක
පාළුවක් දැනෙන්නේ නැද්ද

 
අඳුර ගලන ලොවක තනිව
ඉටි පහන් සිලක්‌ දල්වන
පැතුම පමණ ඇද්ද හෙටට
එළිවෙන තුරු බලා ඉන්න

 
වීරයින් වැටෙන්නේ නැද්ද
හදවතින් යටත් නොවෙයිද
වැටෙන වැටෙන වරට නැගිට
දිගට ඇවිද යන්නේ කොහොම

 
අහිමි දේ උඩින් වැටිච්ච
රතු පලස් දිගේ ඇවිද්ද
සදාකාලිකයිම කියන  
වීරයින් මැරෙන්නේ නැද්ද

Advertisements