වීරයා මැරිලා

වීරයින් හඬන්නේ නැද්ද
මට වගේ රිදෙන්නේ නැද්ද
සඳත් සෙමින් මියෙන රැයක
පාළුවක් දැනෙන්නේ නැද්ද

 
අඳුර ගලන ලොවක තනිව
ඉටි පහන් සිලක්‌ දල්වන
පැතුම පමණ ඇද්ද හෙටට
එළිවෙන තුරු බලා ඉන්න

 
වීරයින් වැටෙන්නේ නැද්ද
හදවතින් යටත් නොවෙයිද
වැටෙන වැටෙන වරට නැගිට
දිගට ඇවිද යන්නේ කොහොම

 
අහිමි දේ උඩින් වැටිච්ච
රතු පලස් දිගේ ඇවිද්ද
සදාකාලිකයිම කියන  
වීරයින් මැරෙන්නේ නැද්ද

Advertisements

Tell Ink Beauty what you think of this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s